Onze visie

Het kind centraal.

We koesteren hoge verwachtingen en stellen hoge eisen om hoge opbrengsten te verkrijgen en het beste uit het kind te halen.

Wij geven betekenisvol onderwijs in meerdere niveaugroepen om elk kind onderwijs op maat te bieden. Daarbij vinden we een goede werkhouding belangrijk en stimuleren we dat het kind zelf naar oplossingen leert zoeken.

We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden van kinderen, waarbij we werken aan zelfvertrouwen, gevoel voor eigenwaarde en zelfreflectie. Ook hebben we hierbij oog voor normen en waarden en leren we de kinderen met respect en in harmonie met elkaar om te gaan. Hiervoor gebruiken we het sociaal-emotioneel volgsysteem ZIEN en de methode Kinderen en hun Sociale Talenten.

We stimuleren gezond gedrag bij kinderen met aandacht voor gezond eten, hygiëne, beweging en leefstijl, waarbij we de ouders als partners zien.Daarnaast hechten we bij ons op school veel waarde aan woordenschat en taalontwikkeling.

 

Veiligheid

Wij zorgen voor een veilige leeromgeving, met respect voor elkaar en elkaars talenten. Hierbij is verdraagzaamheid voor elkaars achtergrond en cultuur een belangrijk uitgangspunt. Ontwikkelingsproblemen pakken wij preventief aan.

De school is een opgeruimde, schone, rustige en veilige omgeving. Voor de veiligheid werken we volgens de PRIMA aanpak en gebruiken daarbij het gedragsprotocol als leidraad (zie onze website voor verdere informatie).

Elk jaar nemen we de pestmeter af van PRIMA om het veiligheidsgevoel van onze leerlingen te meten en eventueel aanpassingen te doen of maatregelen te nemen.

 

Vrijheid in verbondenheid

We geven ruimte en vertrouwen aan zowel kinderen als teamleden om zich te kunnen ontwikkelen, met oog voor het talent in de persoon.

We investeren in de sociale cultuur van de school en de klas, met ruimte voor de eigenheid binnen de groepsharmonie. We zijn verbonden met elkaar en voelen ons verantwoordelijk voor onze omgeving.

We streven er naar dat het kind steeds meer eigenaar wordt van zijn leerproces en zo zijn identiteit ontwikkelt.

 

Boeiend en inspirerend

We wekken nieuwsgierigheid en verwondering op bij kinderen door betekenisvol onderwijs te geven. Plezier in werken en leren met en van elkaar is hierbij een belangrijk uitgangspunt. We leren kinderen verbanden te leggen en te ontdekken tussen de verschillende vak- en vormingsgebieden. Hierbij willen we ons onderwijs inrichten naar de belevingswereld van het kind op basis van de 21st Century Skills in het Onderwijs.

In de ontwikkeling van ons leeraanbod en onderwijs staan de 5 vaardigheden van de 21st Century Skills centraal:- Samenwerking- Kennisconstructie- ICT gebruik voor leren- Probleemoplossend denken en creativiteit- Planmatig werken

 

Meesterschap

Ons team blijft zich ontwikkelen op het gebied van leerkrachtvaardigheden, in het belang van de eigen professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind. Dit doen we in gesprek met ouders, met elkaar en met externe deskundigen. We denken in mogelijkheden en proberen daarbij elkaars talenten zoveel mogelijk te benutten. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen meesterschap, ontwikkeling en kwaliteit van onderwijs.In het cluster OBS De Piramide, OBS De Toermalijn en OBS Jan Campert organiseren we gezamenlijke studiedagen en vindt er uitwisseling plaats tussen de teams om gebruik te kunnen maken van elkaars kwaliteiten. Op deze manier ontwikkelen we ons verder op het gebied het analyseren van data en het in kaart brengen en benutten van onderwijsbehoeften. Gezamenlijk werken we aan verdere uitwerking en ontwikkeling van Handelings Gericht Werken (HGW), mede onder begeleiding van externe deskundigen.