Medezeggenschapsraad

Waar ‘staat’ de MR voor?

De medezeggenschapsraad wil de school actief ondersteunen bij het realiseren van een plezierige, veilige leer- en werkomgeving en kwalitatief goed onderwijs. De samenwerking tussen directie, team en ouders vinden wij daarbij van essentieel belang.

 

Wat doet de MR?

Iedere basisschool hoort een MR te hebben. Bij ons op school bestaat de MR uit 3 personeelsleden en 3 ouders. Dit zijn op dit moment namens de ouders: Saskia van Klink, Fleur van der Pols en Vincent van Es. Namens de leerkrachten: Gina Graanoogst, Divera van Winkelhof en Anita Quartey.

 

Samen denken we mee over het beleid van onze school. Bijvoorbeeld over de verkeersveiligheid rondom school, de verbouwing of het pestbeleid. Over een aantal onderwerpen mogen de MR-leden ook meebeslissen. Zoals bijvoorbeeld de ouderbijdrage, de onderwijstijd en het vakantierooster.

 

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld 10x per schooljaar. De vergaderingen starten altijd om 19.00 in de personeelskamer van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De directeur is een deel van elke vergadering aanwezig om zaken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

 

Divera van Winkelhof en Vincent van Es zijn ook lid van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) Uit elke MR van de scholen van ons bestuur hebben enkele ouders en leerkrachten zitting in de GMR. De GMR behartigt dus de zaken die alle scholen van ons bestuur aangaan.

 

Waarom zou u in de MR gaan?

Als MR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u kunt meepraten en –beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Mochten er weer verkiezingen zijn, dan kunt u zich daarvoor aanmelden.

 

Over de rechten van een MR zijn landelijk afspraken gemaakt, die in de wet zijn vastgelegd. Deze rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Kijk voor meer informatie op http://www.infowms.nl.